Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

1. Cél

A Cg.20-09-073325 cégjegyzékszámú SGHTHERMÁL Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (8782 Zalacsány, Csány László utca 24. továbbiakban: Kft) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9.§ (2) bekezdésére- a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet, melynek célja, hogy a Kft etikai alapelveit védő magatartási szabályok, valamint az előbbiekben említett jogszabályok megszegése miatt a munkáltatói visszaélések bejelentése.
A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer nem alkalmazható azon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyeknél tartalmuk szerint valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

2. A bejelentéssel kapcsolatos eljárásra jogosultak

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerbe a Kft. munkavállalói, valamint a Kft-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan külső személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentéshez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

3. A bejelentők védelme

A bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért kötelező biztosítani, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

4. A bejelentés módja

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága érdekében a magánszemély bejelentő esetén a bejelentő nevét, lakcímét és egyéb elérhetőségét (telefonszám), míg jogi személy bejelentő esetén a bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érinett, magatartásában kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

4.1.

A bejelentés megtételére az alábbiak szerint kerülhet sor

A bejelentések fogadására a Társaság Pongrácz Zitát jelöli ki.

A bejelentés megtételére az alábbi kommunikációs csatornák állnak rendelkezésre:
a) Postai úton: az írásbeli bejelentés megtehető levél formájában a 8782 Zalacsány Csány László utca 12. A borítékon javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” és a „BEJELENTÉS” megjelöléseket.
b) Elektronikus úton: az írásbeli bejelentés megtehető elektronikus levél formájában a bejelentes@wellnesskastely.hu e-mail címre. A tárgy mezőben javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” megjelölést.
c) Személyesen: a szóbeli bejelentés megtehető a Társaság székhelyén 8782 Zalacsány Csány László utca 24, előzetes időpontegyeztetés alapján. Az időpontegyeztetést a 06204260758 -as telefonszámon szükséges előzetesen megtenni.

4.2.

A munkálatói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tényszerű tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.
A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.
A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések eseten a vizsgálat harmadik személy értesítése nélkül kerül lezárásra.

4.3.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha
a bejelentés megtételére anonim módon, a bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül kerül sor, vagy ha
a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, továbbá, ha
a bejelentés megtételére a sérelmezett tevékenységről, vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap elteltét követően került sor, végül, ha
a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

4.4. Bejelentés kivizsgálása

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.
A Kft. az eljárást minden esetben, a bejelentő és a betekintésben érintett személyek pozíciójától, kilététől függetlenül, Etikai bizottság útján folytatja le. Az Etikai Bizottság 2 főből áll, tagjait az ügyvezető jelöli ki. Az Etikai bizottság tagjainak kijelölésekor az ügyvezető különös figyelmet fordít arra, hogy tagjai az adott ügyben minden elfogultság nélkül tudjanak eljárni.
A Kft. a tisztességes, független és professzionális eljárás követelményének megfelelően köteles biztosítani, hogy a bejelentésben érintettek korrekt bánásmódban részesüljenek, velük szemben érvényesüljön az ártatlanság vélelme, az esetlegesen megállapított szankciókra pedig az arányosság alapelve.
A Kft. biztosítja továbbá, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is- bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

4.5. A Kft. a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

5. Intézkedés

5.1. A Kft a bejelentés kivizsgálását követően tájékoztatja a bejelentőt a vizsgálati eredményről, valamint a megtett intézkedésről.

5.2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

5.3. Amennyiben a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Kft. belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Kft, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

5.4. Amennyiben a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Kft. lezárja.

6. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

6.1. A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta – a Kft. a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően.

6.2. A Kft. a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Kft. haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így különösen azok továbbíthatóságára – panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései az irányadók.

6.3. A bejelentésben érintett személyt a Kft. a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

6.4. A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon került sor, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a Kft. egyetlen más szervezeti egységének más munkatársával sem.

6.5. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Kft. törli.

6.6. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szembeni jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Kft. legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásig kezeli.

Zalacsány 2023.12.01

Széles Kinga Julia
ügyvezető