Adatkezelési tájékoztató

Az Igor Corner Internet Kft. és az SGHTHERMÁL Kft ezúton tájékoztatja az Igor Corner Internet Kft által üzemeltetett honlap látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett irányelveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, szabályokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

1. Adatvédelmi nyilatkozat

A wellnesskastély.hu weboldal (továbbiakban Weblap) üzemeltetője, az Igor Corner Internet Kft. (továbbiakban Szolgáltató) számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség, hogy a Weblapra látogatók (továbbiakban Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Adatkezelő, adatfeldolgozó adatai

Cégnév: Igor Corner Internet Kft.
Székhely: 1086 Budapest, Szerdahelyi út 4-8. 1/26.
Adószám: 14817964-2-42
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-921334
Képviseli: Bönditz Szabolcs
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87820/2015.


3. Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Szálloda: az SGHTHERMÁL Kft / 8782 Zalacsány, Csány László utca 24. cégjegyzékszám: 20 09 073325 adószám: 24193249-2-20 képv: Széles Kinga ügyvezető/ által üzemetetett zalacsányi Batthyány Kastélyszálló****, valamint Batthyány Kúria
Partner: SGHTHERMÁL Kft / 8782 Zalacsány, Csány László utca 24. cégjegyzékszám: 20 09 073325 adószám: 24193249-2-20 képv: Széles Kinga ügyvezető/
4. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Weblap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Weblap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szállásfoglalási és utalványvásárlási célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; Felhasználói Tartalmak (pl. szállásértékelés) közzétételéhez tárhely biztosítása; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; szálláskeresés és -foglalás, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a Partner szállásajánlataira vonatkozó vásárlás lehetővé tétele; a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a jogi kötelezettségek teljesítése.

Külön hozzájárulás alapján a Szolgáltató és a Partner a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (elsősorban hírlevél) céljából is felhasználhatja.

7. Az adatkezelésben résztvevő adatok

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

7.1. Szállodai szolgáltatás igénybevétele

A Szállodai szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám), számlázási név és cím (ország, irányítószám, település, utca, házszám). a Felhasználó Szállodai szolgáltatás igénybevétele vásárlás során a megjegyzés rovatban további személyes adatokat oszthat meg a Partnerrel és a Szolgáltatóval.

7.2. Hírlevelek, marketing ajánlatok

Az emailben eljuttatott ajánlatok küldéséhez kezelt adatok: név, email cím.

8. Adattovábbítás

8.1 Szállodai szolgáltatás igénybevétele

Szállodai szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján Szállodai szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím) és megjegyzését, valamint egyéb rendelési adatait (csomag azonosítója, kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, fizetőeszköz) a Partner, mint Szállodát üzemeltető cég felé a vásárlás nyomon követése és utalvány küldése céljából.

9. Adatkezelés időtartama

9.1. Szállodai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett Szállodai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partner felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

9.2. Hírlevél küldés céljából kezelt adatok

A Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásának - jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett módok szerinti - visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait hírlevél küldés céljából. A hírlevelet a Szálloda üzemetetője, az SGHTHERMÁL Kft /Partner/ is jogosult megküldeni, e körben a Felhasználó adataihoz hozzáférni.

10. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;
- az érintett – az Avtv-ben foglaltak szerint - kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

11. Sütik (cookies)

A felhasználói élmény növelése érdekében a Felhasználó merevlemezén a böngészője 30 napig sütikben tárolja a következő adatokat: Batthyány Kastélyszálló szűrés. A Felhasználó a böngészőjében letilthatja a sütik használatát.

Szobafoglalás
Érkezés:
Elutazás:
Promóciós kód:
reviews_INDEX::/pictures/microsites/1/58/og_image_reviews_INDEX.jpg contentlister_INDEX::/pictures/microsites/1/58/og_image_contentlister_INDEX.jpg packages_INDEX::/pictures/microsites/1/58/og_image_packages_INDEX.jpg programs_INDEX::/pictures/microsites/1/58/og_image_programs_INDEX.jpg